Czym jest WWR?

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to zespół działań rehabilitacyjnych, pedagogicznych, psychologicznych, medycznych ukierunkowanych na konkretne dziecko i jego problem. To też zespół działań wspierających, skierowanych do rodziny dziecka, podjętych i wynikających bezpośrednio z rozpoznania zaburzeń rozwojowych. 

 

Najważniejszym celem zajęć wczesnego wspomagania rozwoju jest pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole. Dobrze jest rozpocząć program zajęć jak najwcześniej – wtedy szanse na jego powodzenie i niwelowanie problemów są największe. Zajęcia WWR prowadzone są  bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną, a ich cechą charakterystyczną jest fakt, iż są przeznaczone dla małych dzieci, które nie mają jeszcze obowiązku szkolnego.

 

Zajęciami w ramach wczesnego wspomagania rozwoju powinny być objęte dzieci ze wszystkimi problemami rozwojowymi, a w szczególności dzieci:

 • z uszkodzonym wzrokiem
 • z uszkodzonym słuchem
 • z niepełnosprawnością umysłową
 • z niepełnosprawnością ruchową
 • z autyzmem
 • z zaburzeniami zachowania
 • z wolniejszym i nieharmonijnym rozwojem
 • wychowujące się w niekorzystnych warunkach środowiskowych.

Wczesnym wspomaganiem rozwoju objęte mogą być dzieci, u których rodzice, lekarze lub inni specjaliści rozpoznali symptomy wskazujące, że rozwój dziecka jest zaburzony. Dzięki  prowadzonym zajęciom WWR, dziecko niweluje zaburzenia rozwojowe i do czasu osiągnięcia wieku szkolnego, jest w stanie pokonać wyrównać rozwojowe różnice względem pozostałych dzieci.

Jak wygląda WWR?

WWR realizowany jest przez zespół specjalistów, w skład którego wchodzą – w zależności od potrzeb dziecka – psycholog, logopeda, oligofrenopedagog, pedagog, terapeuta integracji sensorycznej.

 

Dla każdego dziecka opracowywane są indywidualne programy terapii dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci.


W naszej pracy wykorzystujemy następujące metody:

terapia ogólnorozwojowa, psychologiczna,

trening roboczej pamięci wzrokowej, uwagi i koncentracji COGMED,

Trening Umiejętności Społecznych,

Integracja Sensoryczna,

terapia neurorozwojowa INPP,

terapia według KATIS,

trening muzyczno-motoryczny Soundsory,

terapia ręki,
terapia logopedyczna /z użyciem słuchawek Forbrain, Tomatis Infinite/,

terapia pedagogiczna,

trening słuchowy metodą Tomatisa, Tomatis Infinite,

terapia metodą Warnkego,

Aktywny Trening Słuchowy metodą Neuroflow,

dr Neuronowski.

Jak uzyskać zajęcia w ramach WWR?

Krok 1.

Rodzice, którzy są zaniepokojeni nieprawidłowym rozwojem swojego dziecka i chcą uzyskać specjalistyczną pomoc powinni zgłosić się do publicznej lub niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Wykonana zostaje diagnoza /psychologiczna, logopedyczna, integracji sensorycznej/.

 

Krok 2.

Z opinią po diagnozie Rodzice bądź prawni opiekunowie kierują się do Poradni orzekającej o wczesnym wspomaganiu. Rodzice wypełniają tam wniosek o wydanie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka.

 

Krok 3.

Rodzice zgłaszając się do poradni w ustalonym terminie z dzieckiem powinni mieć ze sobą książeczkę zdrowia dziecka oraz wyniki przeprowadzonych dotychczas badań specjalistycznych (wyniki badań lekarskich, wypisy ze szpitala, wyniki badania wzroku czy słuchu, wyniki badań psychologicznych). Specjaliści poradni przeprowadzają z rodzicami szczegółowy wywiad, zdiagnozują poziom funkcjonowania dziecka, udzielają rodzicom porady, natomiast decyzję o wydaniu opinii podejmuje zespół orzekający poradni.

 

Krok 4.

Jeśli dziecko uzyskało opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, należy zgłosić się do miejsca, w którym program może być realizowany. Mogą to być placówki przedszkolne lub żłobkowe z oddziałami integracyjnymi oraz prywatne i niepubliczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne.

 

Krok 5.

Należy złożyć opinię o potrzebie wczesnego wspomagania do dnia 5. danego miesiąca, aby dziecko mogło realizować zajęcia w bieżącym miesiącu.

Zespół WWR

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju przy Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci i Młodzieży

 • rozpoczął pracę 2022 roku,
 • obecnie obejmuje opieką dzieci w wieku od 1 r.ż. do momentu pójścia do szkoły,
 • każde dziecko uczestniczy w zajęciach indywidualnych,
 • w zależności od  swoich potrzeb i możliwości w wymiarze 4 godzin zegarowych miesięcznie.

 

Wczesne wspomaganie rozwoju prowadzone jest przez zespół, w skład którego wchodzą:

- psycholodzy,
- logopeda,

- oligofrenopedagog,

- specjalista terapii pedagogicznej,

- terapeuta Integracji Sensorycznej (SI)
Przez pracę w zespole rozumie się wspólne ustalanie diagnoz, programów dla dziecka, ocenę postępów, pomoc rodzinie.

 

Cele i założenia Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju:

- wczesne rozpoczęcie oddziaływań od momentu diagnozy opóźnień lub zagrożenia niepełnosprawnością oraz prowadzenie ich do rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego,
- skoordynowane oddziaływanie różnych specjalistów w zależności od potrzeb dziecka,
- dostosowanie programów edukacyjno – terapeutycznych do indywidualnych potrzeb dziecka w zakresie rodzajów i intensywności oddziaływań,
- aktywny współudział rodziców w tworzeniu i realizacji indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych,
- śledzenie przebiegu realizacji i efektów programu, stałe aktualizowanie i modyfikowanie założeń, aktualizowanie diagnozy,
- dostarczanie rodzicom informacji o uprawnieniach i możliwych  formach pomocy.

Regulamin

1.      Zajęcia odbywają się w indywidualnie ustalonym terminie, w wymiarze 4h (60 min) miesięcznie.

2.      Zajęcia mogą być realizowane tylko w jednej wybranej placówce.

3.      W przypadku zmiany placówki Rodzic zobowiązany jest do poinformowania w formie pisemnej o rezygnacji z zajęć WWR w miejscu dotychczas realizowanych zajęć /Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży/, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

4.      W sytuacji naruszenia regulaminu lub zasad współpracy Poradnia zastrzega sobie prawo odmówienia dalszej realizacji zajęć, podając przyczynę odmowy.

5.      Jeżeli dziecko nie jest w stanie uczestniczyć w zajęciach w danym dniu, Rodzic zobowiązany jest poinformować o tym terapeutę telefonicznie /w dniu poprzedzającym zajęcia/. Zajęcia nieodwołane, odwołane w dniu ich odbywania się lub dnia poprzedzającego nie są odrabiane.

6.      Terminy przekładanych zajęć – zgłaszanych najpóźniej na dwa dni przed datą umówionych zajęć – ustalane są indywidualnie z terapeutą. Jeżeli dziecko nie może pojawić się na zajęciach /nieobecność zgłaszana co najmniej 2 dni wcześniej/, istnieje możliwość ich odbycia w innym terminie po wcześniejszym ustaleniu z terapeutą /jeśli istnieje taka możliwość/.

7.      Jeżeli Rodzic nie poinformuje o spóźnieniu dziecka na zajęcia, terapeuta czeka 15 min od planowanej godziny rozpoczęcia – po tym czasie zajęcia traktowane są jako odwołane w dniu ich odbywania się. Spóźnienie nie powoduje wydłużenia zajęć.

8.      Zajęcia odwołane przez terapeutę mogą być odpracowane po uzgodnieniu terminu z Rodzicem lub w formie wydłużenia kolejnych zajęć.

9.      W sytuacji – nie można dowieźć dziecka, jest zdrowe i może uczestniczyć w zajęciach w domu – wtedy realizujemy zajęcia zdalnie w terminie ustalonych zajęć:

- zdalnie – online,

- w formie przesłanych ćwiczeń,

- konsultacji telefonicznych z rodzicem.

10.    Rodzic powinien poinformować terapeutę o planowanych dłuższych nieobecnościach /np. przerwa wakacyjna/ lub planowanym zakończeniu terapii.

11.    Każdorazową potrzebę rozmowy, przygotowania dokumentów prosimy zgłaszać z wyprzedzeniem /telefonicznie, mailowo/. W czasie terapeutycznym przeznaczonym dla dziecka nie wykonujemy takich czynności. Pisanie i wydawanie opinii nie jest traktowane jako integralna część zajęć terapeutycznych dziecka, stąd rozliczane są osobno /odpłatnie lub w ramach 1h z WWR/.

12.    Prosimy, aby rodzic został na czas zajęć na terenie Poradni /w poczekalni/.

13.    Wyrażam zgodę na kopiowanie dostarczonych dokumentów dotyczących dziecka w celu uzupełnienia dokumentacji w niniejszej placówce, a także na pozostawienie oryginału opinii o wczesnym wspomaganiu na czas realizacji całego cyklu zajęć w ramach WWR.

14.    Zobowiązuję się do regularnego uczestnictwa w zajęciach.

15.    Przyjmuję do wiadomości, że terapeuci są zobowiązani realizować zalecenia określone w opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju/skierowaniu, a także dopełniając o własną ocenę/obserwację/diagnozę adekwatnie do potrzeb dziecka.

Należy mieć na uwadze, że skuteczność terapii, dynamika zmian, będzie uzależniona od regularności zajęć oraz stosowania wskazówek od Terapeuty.

Kontakt

logo2

 

30-110 Kraków, ul. Filarecka 17/2


tel: 661 922 157

email: nppk@o2.pl

https://www.facebook.com/poradniafilarecka

 

 

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek 10:00-18:00

 

Godziny rejestracji:

poniedziałek - piątek 8:00-10:00 oraz 17:00-18:00

lub kontakt mailowy: nppk@o2.pl  w tytule wiadomość od rodzica

 

W mailu prosimy zawrzeć podane informacje:

 • imię i nazwisko dziecka,
 • wiek, rodzaj szkoły i klasa dziecka,
 • posiadne diagnozy i orzeczenia (np. autyzm, Zespół Aspergera, FAS, Zespół Downa, dysleksja, itd.),
 • krótki opis aktualnych problemów,
 • wybór planowanej diagnozy i terapii z oferty Poradni (jeżeli jesteście Państwo zdecydowani),
 • proszę zaproponować dostępne dla Państwa terminy konsultacji (potwierdzimy możliwy),
 • nr telefonu do kontaktu.

Po odebraniu e-mail skontaktujemy się z Państwem  telefonicznie.

 

 

W przypadku płatności przelewem prosimy o dokonanie wpłaty na poniższy numer konta:

PKO BANK POLSKI
21 1020 2906 0000 1702 0243 9115
NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
30-110 KRAKÓW
FILARECKA 17/2
NIP 677-101-92-36

Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X