Dane osobowe

Na podstawie art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że Administratorem danych osobowych dzieci i rodziców jest Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z siedzibą przy ul. Filareckiej 17/2, 30-110 Kraków reprezentowana przez Dyrektora Marię Porębską.  Dane kontaktowe: nppk@o2.pl , 661 922 157.

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

 

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Dane osobowe dzieci i rodziców uzyskane w związku z korzystaniem z usług naszej placówki będziemy wykorzystywać w następujących celach:

· wykonywania działalności statutowej oraz wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych. Obowiązki te określają przepisy prawa regulujące działalność placówek oświatowych, w szczególności ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (zgodnie z art. 6 ust. lit. c RODO) – „obowiązek prawny”,

· wykonywania działalności statutowej, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie szczególnych kategorii danych osobowych, np. danych o stanie zdrowia dziecka – (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit a RODO) – „zgoda”,

· wykorzystywania wizerunku dzieci, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych w tych celach (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.

Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami ustawy Prawo Oświatowe jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do wykonywania przez naszą placówkę działalności statutowej. Odmowa ich podania uniemożliwi wykonywanie tych obowiązków przez naszą placówkę.

 

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

· okres wykonywania działalności statutowej oraz okres, w którym przepisy ustawy Prawo oświatowe nakazują nam przechowywać dokumentację,

· czas do momentu wycofania zgody.

 

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Mogą Państwo złożyć do naszej placówki wniosek o:

· dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),

· sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,

· przeniesienie danych, w przypadkach określonych w RODO,

· usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym czasie.

 

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:

· podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. dostawcom usług technicznych,

· podmiotom przetwarzającym, którym Administrator zlecił czynności wymagające przetwarzania danych, tj. osobom realizującym zajęcia, prowadzącym konsultacje.

· organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

· podmiotom wskazanym przez opiekunów prawnych na podstawie pisemnego wniosku opiekuna prawnego (np. szkole do której uczęszcza dziecko)

Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Wizerunek upubliczniony na podstawie zgody opiekuna może być przekazywany do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (poprzez publikację na portalu facebook).

Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Kontakt

30-110 Kraków, ul. Filarecka 17/2


tel: 661 922 157

email: nppk@o2.pl

https://www.facebook.com/poradniafilarecka

 

 

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek 10:00-18:00

 

Godziny rejestracji:

poniedziałek - piątek 8:00-10:00 oraz 17:00-18:00

lub kontakt mailowy: nppk@o2.pl  w tytule wiadomość od rodzica

 

W mailu prosimy zawrzeć podane informacje:

  • imię i nazwisko dziecka,
  • wiek, rodzaj szkoły i klasa dziecka,
  • posiadne diagnozy i orzeczenia (np. autyzm, Zespół Aspergera, FAS, Zespół Downa, dysleksja, itd.),
  • krótki opis aktualnych problemów,
  • wybór planowanej diagnozy i terapii z oferty Poradni (jeżeli jesteście Państwo zdecydowani),
  • proszę zaproponować dostępne dla Państwa terminy konsultacji (potwierdzimy możliwy),
  • nr telefonu do kontaktu.

Po odebraniu e-mail skontaktujemy się z Państwem  telefonicznie.

 

 

W przypadku płatności przelewem prosimy o dokonanie wpłaty na poniższy numer konta:

PKO BANK POLSKI
21 1020 2906 0000 1702 0243 9115
NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
30-110 KRAKÓW
FILARECKA 17/2
NIP 677-101-92-36

Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X