Projekt Opieki Odciążeniowej

W okresie lipiec-listopad 2020r w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-pedagogicznej dla Dzieci i Młodzieży organizowane są projekty: Opieka Wytchnieniowa oraz Wielospecjalistyczne wsparcie terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych mieszkańców powiatu krakowskiego Stowarzyszenia "Być szczęśliwym", koordynowane przez p. Annę Bała.


W projekcie wziąć udział mogą osoby do 24 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

 

Więcej informacji na stronie:

https://www.facebook.com/pages/category/Community/Stowarzyszenie-By%C4%87-Szcz%C4%99%C5%9Bliwym-454516024739428/

 

opieka1opieka2

Turnusy wakacyjne 2020

Centrum Treningów Słuchowych
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Maria Porębska - psycholog
zaprasza na

TURNUSY WAKACYJNE 2020

w Krakowie, Filarecka 17/2

w terminach

29.06 - 10.07. 2020 /11 dni /
03.08 -  14.08.2020 /11 dni /

/II turnus może stanowić kontynuację I turnusu/

 

Proponowane terapie

 

 • Metoda Tomatisa
 • Trening muzyczno-motoryczny Soundsory
 • Praca aktywna z Talksup w Metodzie Tomatisa
 • Wspomaganie nauki j.angielskiego metodą treningu słuchowego Tomatisa
 • Trening czytania wg Metody Warnkego, metodą sylabową, z użyciem Forbrain i Metody Tomatisa
 • Fast for Word
 • Cogmed Working Memory Training
 • Integracja Sensoryczna (SI)
 • Terapia Neurorozwojowa wg Sally Goddard
 • Profil mózgu i styl uczenia się
 • Techniki uczenia się, przygotowania notatek wg Map Mózgu T.Buzana - program Mindfull
 • Trening ortograficzny metodą NLP
 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

 

Liczba zajęć dziennie: 4:30 godzin zegarowych

 

 

Nasze turnusy są przeznczone dla dzieci i młodzieży zainteresowanych:

 

 • STYMULOWANIEM rozwoju intelektualnego, procesów pamięci, uwagi słuchowej, sfery psychomotorycznej, emocjonalnej, technik uczenia się; dojrzałości szkolnej /uczniowie ze szczególnymi uzdolnieniami; objęci edukacją domową/

   

 • WYRÓWNYWANIEM DEFICYTÓW ROZWOJOWYCH takich jak problemy edukacyjne w opanowaniu techniki czytania, matematyki, języków obcych; opóźniony rozwój mowy, zakłócony rozwój sensomotoryczny, zaburzona uwaga, pamięć, koncentracja, problemy emocjonalne, adaptacyjne do warunków szkolnych /Dysleksja, ADHD, Autyzm, CAPD, FAS/

 

 

Informacje dla Rodziców:

 

 

Sposób rejestracji dziecka do programu:

 - proszę zgłaszać chęć udziału na adres mailowy nppk@o2.pl lub telefonicznie - 661 922 157

 - wybrać program lub ustalić z terapeutą bardziej zindywidualizowany w ramach zaproponowanych terapii,

 - umówić termin i zgłosić się z dzieckiem na test uwagi słuchowej i konsultację

 - proszę sobie zarezerwować około 1,5 - 2 godzin na badanie i analizę dostarczonych dokumentów, uzgodnienie

programu

 - test należy wykonać przed rozpoczęciem turnusu / proszę o wcześniejsze uzgodnienie terminu/

 - dziecko NIE może być przeziębione, z katarem, chore podczas wykonywania testu uwagi słuchowej

  

Proszę o przygotowanie na konsultację następujących informacji / opinie po wcześniej prowadzonych badaniach:

 - diagnozę medyczną / neurologiczna o braku przeciwskazań do treningu słuchowego/ gdy dziecko leczone neurologicznie , podejrzenie padaczki

 - aktualnie zażywane leki,

 - przebyte zapalenia ucha, perforacje błony bębenkowej, implanty ślimakowe, aparaty słuchowe,

 - zdiagnozowane zespoły,

 - opinie psychologiczno– pedagogiczne, logopedyczne, integracji sensorycznej, neurorozwojowe,

 - aktualnie prowadzone zajęcia terapeutyczne,

 - inne informacje, istotne z punktu widzenia Rodzica.

 

 

Cennik:

 

Koszt turnusu 2900 zł /drugie z rodzeństwa 2800 zł; pobyt we własnym zakresie/.

 

W cenę każdego z dwóch etapów turnusu wliczone są : 

- dwa testy uwagi słuchowej – początkowy dla planowania treningu i końcowy dla oceny postępów

- omówienie wyników badań i planowanej terapii oraz postępów na podstawie testu końcowego.

 

 

 

Pisemna opinia jest płatna dodatkowo– koszt opinii pisemnej 100 zł wydawana na życzenie Rodziców.

  

- wybrany program zajęć / lub uzgodniony - bardziej zindywidualizowany ze względu na specyficzne potrzeby dziecka/

 

ZGŁOSZENIE i zadatek  w wysokości 1000 zł proszę przekazać podczas konsultacji diagnostycznej.

Pozostałą część kwoty należy wpłacić przed rozpoczęciem turnusu.

 

Istnieje również możliwość indywidualnego ustalenia harmonogramu terapii. Trening słuchowy - Metodą Tomatisa będzie uwzględniony w programie terapii każdego uczestnika.

 

Wszystkie zajęcia odbywają się stacjonarnie w Poradni przy ulicy Filareckiej 17/2 w Krakowie.

 

 

Programy terapeutyczne:

Program nr 1

dla osób z problemami w czytaniu

                                              

 

1. Trening uwagi słuchowej Metodą Tomatisa :

- diagnoza uwagi słuchowej,

-tempa przetwarzania mowy, dekodowania,

- lateralizacji słuchowej i wzrokowej,

- program treningu słuchowego tzw. faza aktywna z czytaniem do mikrofonu – urządzenie Talk ,

 - wykorzystanie słuchawek Forbrain http://www.forbrain.com/?utm_id=2A0300074

                                                

2.Metoda Warnkego – zlateralizowane czytanie - urządzenie Lateral Trainer,

                                        

3. Program Fast For Word, http://www.scilearn.com/products/fast-forword-language-series/language/

4. Elementy terapii widzenia.

 

Program nr 2

dla osób z trudnościami w koncentracji, uwadze, pamięci

 

- Opracowanie indywidualnego stylu uczenia się - /wzrokowy, słuchowy, kinestetyczno –manualny / strategii zapamiętywania zgodnych z posiadanym stylem uczenia się i dominacją półkulową.
- Ćwiczenia kinezjologiczne i neurorozwojowe dla stymulacji uwagi, pamięci i koncentracji.

- Gry planszowe – logiczne, strategiczne, percepcyjne.

-Trening uwagi słuchowej Metodą Tomatisa -„ pamięć i uwaga słuchowa” http://www.tomatis.com

                                              

- diagnoza uwagi słuchowej – / przed rozpoczęciem i na końcu turnusu/,

- sesje treningu - codziennie 2 h zegarowe,

- Trening Wzrokowej Pamięci Roboczej wg . Cogmed Working Memory Training / 45-50 min/
http://training.cogmed.com

username – test

password test 99

                                           

 

Program nr -3

dla osób z trudnościami w:

uczeniu się matematyki / brak dojrzałości do nauki matematyki/

opanowaniu relacji przestrzennych prawa –lewa,

kierunków na mapie, zegara,

w logicznym myśleniu.

 

 

1.Trening uwagi słuchowej Wg. Metody Tomatisa „Program bazowy- fundamentalny”
- test uwagi słuchowej / przed turnusem i po zakończeniu/.Usprawnianie tempa przetwarzania informacji werbalnych i rozumienia poleceń w zadaniach tekstowych.

                                   

 2.Trening roboczej pamięci wzrokowej i integracji wzrokowo –słuchowej - wg. Working Memory Training - Cogmed – program komputerowy.

                                   

 3. Zajęcia terapii matematycznej:

 Automatyzacja liczenia,
 Ćwiczenia logiczne,
 Rozwijanie percepcji wzrokowej, spostrzegawczości, zdolności różnicowania,
 Gry i zabawy logiczno –percepcyjne .
 Gry strategiczne

 

Program nr 4
dla osób z trudnościami w
uczeniu się języka angielskiego


1.Trening uwagi słuchowej Wg. Metody Tomatisa „Program usprawniający naukę języka angielskiego ”
- test uwagi słuchowej / przed turnusem i po zakończeniu/.

                      
2. Program Fast For Word – kształtowanie:
- akcentu,
-intonacji, melodii mowy,
- słuchu fonematycznego,
-tempa przetwarzania mowy,
-poprawności w reagowaniu na polecenia w języku angielskim/
-utrwalanie struktury gramatycznej wypowiedzi / czas teraźniejszy, przeszły, ciągły, liczba
pojedyncza mnoga/ w tym rzeczowniki ułomne/, strona bierna, następstwo zdarzeń.
http://www.scilearn.com/products/fast-forword-language-series/language/


3. Ćwiczenia ogólnorozwojowe usprawniające:
- percepcję wzrokową, spostrzegawczości ,
- gry i zabawy logiczno –percepcyjne , strategiczne

 

Program nr 5

dla osób z trudnościami w komunikowaniu się

/ spektrum Autyzmu, Aspergera, zaburzenia emocjonalne/

 

1. Praca w grupie nad:

- komunikowaniem się,

- rozumieniem emocji własnych i otoczenia,

- strategiami rozwiązywaniem konfliktów,

- rozwijaniem umiejętności współdziałania,

- rozpoznawaniem swoich mocnych stron i akceptowaniem słabszych.

2.Ćwiczenia ogólnorozwojowe usprawniające interakcje i umiejętności personalne poprzez:

 - doskonalenie percepcji wzrokowej, spostrzegawczości ,

- gry i zabawy logiczno –percepcyjne .

- gry strategiczne

 3. Trening uwagi słuchowej Wg. Metody Tomatisa

„Program pracy ze sferą emocjonalną/

 • test uwagi słuchowej / przed turnusem i po zakończeniu/

                     

Wykorzystane urządzenia Talksup.

 Praca ze słuchawkami Forbrain

           

 

Program nr 6

dla osób z trudnościami w komunikowaniu się natury logopedycznej

 / artykulacja, ubogie słownictwo, składnia, brak płynności mowy, trudności w formułowaniu spójnych wypowiedzi/

 

1.Trening uwagi słuchowej Wg. Metody Tomatisa „Program stymulacji pasma mowy"
- test uwagi słuchowej / przed turnusem i po zakończeniu/.

                    

2. Lateralizacja słuchowa - wykorzystanie:
- urządzenia Lateral Trainer,

- Talksup do zlateralizowanego czytania i kontroli własnego głosu / praca aktywna/

- słuchawek Forbrain do kształtowania pętli audio–wokalnej poprzez przewodnictwo kostne.

-TOOBALOO

3. Zajęcia z logopedą/ neurologopedą

 

Program nr 7

dla dzieci pięcio -, sześcio-, siedmioletnich - kształtowanie dojrzałości do nauki szkolnej

 

 

1. Trening uwagi słuchowej Wg. Metody Tomatisa „Program Fundamentalny” dla kształtowania:
- uwagi słuchowej,

-koncentracji na przekazie werbalnym,

-tempa przetwarzania informacji / rozumienia i adekwatnego reagowania na polecenia/

                        

2. Lateralizacja słuchowa - wykorzystanie:
urządzenia Lateral Trainer z Metody Warnkego

 -Talksup do zlateralizowanego powtarzania i  kontroli własnego głosu / praca aktywna/

 - słuchawek Forbrain do kształtowania pętli audio –wokalnej poprzez przewodnictwo kostne.

                     

3. Przygotowanie do nauki czytanie :
- metoda Warnkego,

- metoda sylabowa

4. Elementy terapii matematycznej dla kształtowania dojrzałości do nauki matematyki.

5. Usprawnianie/ metodami neurorozwojowymi, elementami kinezjologii edukacyjnej/:
równowagi , grafomotoryki , koordynacji wzrokowo –ruchowej

6. Doskonalenie wzrokowej pamięci bezpośredniej/ roboczej / programem komputerowym /.
Cogmed Working Memory Training

                      

 

Program nr 8

Dla osób z dysfunkcjami integracji sensorycznej, koordynacji, problemami z równowagą, grafomotoryką nieprawidłowym chwytem, niezintegrowanym czuciem z ciała.

 

 

1.Trening uwagi słuchowej wg. Metody Tomatisa „Program przedsionkowy” lub trening muzyczno-motoryczny SOUNDSORY
realizowane na sali Integracji Sensorycznej

                     

2. Ćwiczenia z programu odruchów wg . Sally Goddard

                 

3. Wybrane ćwiczenia koordynujące z programu Kinezjologii Edukacyjnej wg. Paula Dennisona:

- równowaga grafomotoryka, koordynacja wzrokowo –ruchowa

4. Terapia taktylna.

5. Terapia ręki.

6. Elementy terapii widzenia .

7. Elementy integracji sensorycznej na sali SI / równoważnie, ścianka wspinaczkowa, huśtawki/

8. Doskonalenie wzrokowej pamięci bezpośredniej/ roboczej / programem komputerowym Cogmed Working Memory Training/.

                 

 

 

Kontakt

30-110 Kraków, ul. Filarecka 17/2


tel: 661 922 157

email: nppk@o2.pl

 https://www.facebook.com/poradniafilarecka

 

 

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek 10:00-18:00

 

Godziny rejestracji:

poniedziałek - piątek 9:00-12:00 oraz 17:00-18:00

lub kontakt mailowy: nppk@o2.pl  w tytule wiadomość od rodzica

 

W mailu prosimy zawrzeć podane informacje:

 • imię i nazwisko dziecka,
 • wiek, rodzaj szkoły i klasa dziecka,
 • posiadne diagnozy i orzeczenia (np. autyzm, Zespół Aspergera, FAS, Zespół Downa, dysleksja, itd.),
 • krótki opis aktualnych problemów,
 • wybór planowanej diagnozy i terapii z oferty Poradni (jeżeli jesteście Państwo zdecydowani),
 • proszę zaproponować dostępne dla Państwa terminy konsultacji (potwierdzimy możliwy),
 • nr telefonu do kontaktu.

Po odebraniu e-mail skontaktujemy się z Państwem  telefonicznie.

Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X